Színes megoldás konyhai munkalapokhoz (valódi fotó)

Színes megoldás konyhai munkalapokhoz (valódi fotó)

A konyhapult és a fülhallgató színkombinációjának kiválasztása a konyhai javítás egyik végső megérintése. A látszólagos egyszerűség ellenére a gyakorlatban a választás az oroszországi ma is létező építőanyagok és bútorok óriási választékából adódó …

Bővebben »

6 ötlet a kézművesek formájában cocks

6 ötlet a kézművesek formájában cocks

A saját maguk által készített mesterségek nem csak a 2017-es újév ünnepnapjára vonatkoznak, hanem minden évben a húsvétra. És nélküle egyszerűen lehetetlen elképzelni a Provence-i, országos vagy rusztikus stílusú belső térséget. Ebben a cikkben 6 …

Bővebben »

Emelet a hálószobában - a tökéletes hálófedél

Emelet a hálószobában - a tökéletes hálófedél

A hálószobában az egyik legfontosabb javítás a padlóburkolat megválasztása. Manapság sokféle anyag van, amelyek közül a leggyakoribb a parafa és parketta. Ugyanezzel a sikerrel használhat linóleumot, szőnyeget vagy laminált anyagot. Először is, a …

Bővebben »

Hogyan helyezzünk csempéket a falra?

Hogyan helyezzünk csempéket a falra?

A falak fektetése - az eljárás nem annyira bonyolult, mert rendkívüli gondosságot és figyelmet igényel a részletekre. Ideális padló és falburkolat a fürdőszobában kerámia csempe, nedvességálló. Miután megszerezted a gyakorlatot és betöltöd a kezed, …

Bővebben »

Melyik keverő a fürdőszobában a legkedvezőbb

Melyik keverő a fürdőszobában a legkedvezőbb

Úgy tűnik, nemrégiben hatalmas probléma volt egy hagyományos fürdőszobai csaptelep megvásárlása. A választás csekély volt, és az áruk minősége sok kívánnivalót hagyott maga után. És időnkben szinte mindent mixerként használnak, kezdve egy magán …

Bővebben »

Honnan jön a víz a csapban?

Honnan jön a víz a csapban?

Valószínűlegsokanismerikahelyzetet,amikoregylátszólagegyszerűkérdésrepróbálnakválaszolni,világossáválik,hogymeglehetősennehézmegfogalmazniapontosválasztésalaposanmegmagyarázniazügynéhányelemiárnyalatát.Ugyanezaszabályvonatkozikegyegyszerűkérdésre:honnanszármazikacsapvíz?Elsőpillantásraakérdésmeglehetősenegyszerűésgyerekes,dekiderül,hogysokannemrészletezikrészletesenazegésztechnológiaifolyamatot,amelymegelőziaztapillanatot,amikoramármegtisztítottéselőkészítettvízkifolyikacsapból.Gyakranelőfordul,hogyacsapbanlévővízegyhagyományostartálybólszármazik,amelyetkorábbantöröltek.Gyakran,atavakrapihenvekevesengondolják,hogyacsapbanlévővízeforrásbólszármazhat,aholünnepekenlehetelmennibarátaival.Mégtudvaerrőlis,néhányembereszébejut,hogyelfojtjaszomjaikatezzelavízzel,napifogyasztásaacsapból,determészetesenmegtisztított.Hogymegválaszoljákakérdést:honnanszármazikavíz,érdemesafelszínivizekből,mintpéldáulatározókbólésmástározókbólkiindulni,ésvégigmenniafogyasztásrakészpillanatig,avizetcsővezetékenkeresztüllakóházakfeléirányítják.VízkezelőüzemTehátelőszöravízjutavízkezelőüzembe,aholakezelésmegfelelőivóvízállapotbakerül.Ezafolyamattöbblépcsőbőláll,amelyekmindegyikébenvíznekmegfosztanakbizonyostípusúkárosszennyeződésektől.Avízkezelőállomásonavizetmegfelelőivóvízállapotúratisztítják.Akezdetiszakaszban,avízáthaladamechanikustisztításéstisztítaniadurvatörmeléket,mintpéldáulanagy-szerves,homok,iszap,stbEzután,vízhozzáadásávalvegyianyagokat,amelyekkötődnekéskicsapódnakamikroszkopikusszennyeződésektisztítottvízújra.Víztisztításszéleskörbenhasználják,ésszorpciósszer,amelyképesabszorbeálniaszennyezőanyagokszélesskálájának,amelyekközöttisnehézfémekéssokbaktérium.Ioncserélőanyagokathasználnakvízlágyításhoz.Afogyasztóbavalóbejutáselőttacsapvízszükségszerűenmeghatározzaadekontaminálásdeterminisztikusfolyamatát.Hozzákelltenni,hogyatisztításieljárásokmódszereiésszintjeközvetlenülfüggavízkezelőlétesítménytechnológiaiképességeitőlésabejövővízszennyezettségétől.Valószínűlegsokemberismeriahelyzetet,amikoregyújhelyrekóstoljamegavizet,újízésteljesenmásminőségvan,különbözikazoktól,amelyekhezhozzászoktak.Avízsajátosízléseésszagamindenegyesrégió,város,sőtegyesvárosrészekesetébenjellemző.Ennekakülönbségnekafőokaavízkészletekbeszerzésiforrása,avízkezelőüzemektisztításimódszereiésavízelosztórendszercsővezetékeinekállapota.HagyományosésmodernmódszerekAvíztisztításvázlatosdiagramja.Hafigyelembevesszükatechnológiahazaiszennyvíztisztítótelepek,van,persze,nemtúloptimistaahelyzet,hiszenakorszerűtechnológia,mintmindig,nemelégapénz,ígyavízfertőtlenítésérefolyamatmégvégziklórozás.Éshogyezkárosazegészségreaszervezetbekerülniareagensismertmindenkiaziskolában.Kellemetlenszagésízsajátosáthaladtaklórozásavíz-ezcsaka„virágok”.Orvosokmárrégótaismeriazösszesalattomoshatásátafogyasztásklórosvíz,ígytudtaazeredeteavíz,ésmilyenveszélyesútonmegy,azorvosokaztjavasolják,hogyhagyjonfelafogyasztáscsapvízivásra,ésszélsőségesesetekbenhasználhatótovábbiszűrőktisztítása.Természetesenafejlettebbországokbanavízfertőtlenítésifolyamataegészenmásnaktűnik.Hatékonyabbésártalmatlanabbmódszereketalkalmaznak,példáulultraibolyakezelésésozonáció.Fehéroroszországbanavizetezenkívülavas-tartalmúfragmensekelőzetesoxidációjávaléstovábbisemlegesítésselésszűrésseltörténődeferrizálássalkezelik.FöldalattitartályokAvízfertőtlenítésénekrendszereUV-szűrősegítségével.Aközelmúltbanaföldalattiforrásokbólszármazóvízegyrenépszerűbbévált,ahonnanavízavízcsapotvesziegyesrégiókban.Afelszínalattivizekfőésvitathatatlanelőnyetermészetesenaszervesanyagokésmikroorganizmusokhiányaafelszínivizekben.Ezazelőnykiküszöböliavízklórozásánakszükségességét,ésszámosbiztonságiintézkedéstteszlehetővé,mivelnincsklórtartalom.Afelszínalattivízegyetlenhátrányaakeménységűsók,ásványianyagok,nehézfémekésszervetlenszennyeződésekösszetettösszetételűtartalma.Ezértavíztisztítóállomásokelvégzikavíztisztításeljárásátezekbőlavegyületekbőlaminimálisanmegengedhetőkoncentrációk(MPC)meglévőnormáihoz.Ateljestechnológiaifolyamatbefejezéseutánlaboratóriumikörülményekközöttavizetmegvizsgáljákakárosszennyeződésektartalmának,amelyeknekmegkellfelelniükazMPC-nek(vagyisaszennyezőanyagokengedélyezettek,deszigorúanmeghatározottkoncentrációkban).SzivattyúállomásEgyszabványosszivattyútelepműködésielve.Továbbáatisztítottésafogyasztásraelőkészítettvízkerülátaszivattyútelepre.Innentőlkezdveavízazerõsszivattyúksegítségéveleloszlikavárosban.Azelágazóvízellátórendszerfeléáramlik,belépvealakosságiszektorba.Természetesenezenapontonavízismétmásodlagosszennyezésnekvankitéve,haacsővezetékrendszerévekótanemváltozott.Avízhezameglévőklórmellettrozsdát,mirigybaktériumokatésegyébvegyületeketisadhatunk.Ezértazegyetlenmegoldásebbenahelyzetbenegyotthonivízszűrőtelepítése.Ezutánnemleszolyanfontos,hogyholéshogyanvesziavizetacsapban,mivelgarantálnifogják,hogyakárosszennyeződésekabszolúttöbbségétaminőségivízkezeléssemlegesítiközvetlenülotthon.Így,miutánmegismerkedtünkakomplexvízkezelőrendszer,aszivattyútelepekésacsővezetékmindenszakaszábanlévővízáramlássorrendjével,világossáválik,honnanjönacsapvízésmilyennehézkespályátkellleküzdeni. …

Bővebben »

Hogyan válasszuk ki a megfelelő fürdőszoba csempe

Hogyan válasszuk ki a megfelelő fürdőszoba csempe

Annak ellenére, hogy a kis méretű fürdőszobában a javítás során elég sok energiát és pénzügyi befektetést igényel. A falakat és a padlókat általában csempével lefektetik. Ez a helyiség funkcionális céljaival magyarázható - állandó nedvesség és …

Bővebben »

Hogyan tervezzen egy fürdőszobát 3 négyzetméterben

Hogyan tervezzen egy fürdőszobát 3 négyzetméterben

A 3 négyzetméteres fürdőszoba a régi házak legtöbb házában található. Meg kell mutatni a maximális leleményességet, nem csak a vízvezeték elhelyezése, hanem az egyes háztartásokban szükséges mosógép összegyűjtése, a vászonkosár elhelyezése, a polcok …

Bővebben »